Vision

Vår vision för Vasco AB är att lyfta företagets kvalité ytterligare och med bibehållen lönsamhet växa organiskt.
Att genom olika projekt stärka företaget och skapa en långsiktig hållbar verksamhet.
Att förbereda en generationsväxling där vi med stolthet kan överlämna ett starkt, stabilt och välrenommerat företag.

Affärsidé

Att i nära samarbete med våra kunder utveckla och producera miljöanpassade produkter och vara ett bollplank när det gäller bla nya produktidéer.
Att sätta kunden i fokus och genom flexibilitet snabbt förverkliga och genomföra kunders önskemål på utveckling och leverans av produkter samt hålla kunderna
ajour gällande myndigheternas krav.

Vascos verksamhetspolicy

Vascos verksamhetsstyrningspolicy skall leda oss till en säker, trygg och trivsam verksamhet. En verksamhet som kan växa, skapa möjligheter för investeringar och skapa fler arbetstillfällen.

Vascos kunder skall känna en trygghet i vårt kunnande och agerande.
Detta skall ligga till grund för långsiktiga och lönsamma kundrelationer.
Vascos focus skall vara att hjälpa kunden att växa genom att t.ex. lösa eventuella problem och vara ett stöd för kunden i olika relevanta frågor.

Vasco ser det som en självklarhet att vi skall sträva efter att alla känner sig delaktiga och viktiga i verksamhetens arbete, samt att man känner sig trygg på sin arbetsplats.

Detta når vi genom:

  • Att vi ger varandra en hjälpande hand vid behov.
  • Att vi pratar vänligt med varandra.
  • Att vi respekterar varandras olikheter.
  • Att alla på ett positivt och kreativt sätt bidrar till att skapa en trivsam, säker och effektiv arbetsplats.

Vascos externa samarbetspartner såsom materialleverantörer, myndigheter, banken, försäkringsbolag, revisorn, avfallshanterare och andra samarbetspartners skall känna en trygghet i att arbeta ihop med Vasco.

Vasco skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera risker som kan uppstå i verksamheten. Risker som kan leda till personskada, ohälsa, miljöolycka eller brand. För att se och förstå riskerna i verksamheten skall riskbedömning göras för hela verksamheten under en tolvmånaders period. Alla på Vasco skall vara delaktiga i denna riskbedömning och allas åsikter skall ledningen lyssna på. En handlingsplan skall tas fram med åtgärder som skall utföras och uppföljning skall göras kontinuerligt och dokumenteras.

Vasco ser det som en självklarhet att vi har kontroll över lagar och förordningar, och att dessa följs på ett relevant sätt samt att vi har nolltolerans gällande alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Vasco ser även allvarligt på diskriminering och trakasserier av alla slag.

Lotta Kristiansen  VD  Fjällbacka 2019-01-08